Predstavitev e-učbenika in projekta

Naslov: eOET-1 plus
Dostop: http://eoet1.tsckr.si
http://eoet1.fe.uni-lj.si
Predstavitev e-učbenika: E-učbenik eOET-1 plus je multimedijsko didaktično spletno gradivo, ki vključuje slike, animacije, video in interaktivne elemente. Izveden je na treh zahtevnostnih nivojih in pokriva učne programe oziroma kataloge znanj predmetov in strokovnih modulov s področja elektrotehnike v programih srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja, tehniške gimnazije in višješolskega izobraževaja. Obsega naslednje vsebine: osnovni pojmi elektrike, enosmerna električna vezja, elektrostatika, magnetizem, elektromagnetna indukcija in osnove elektrokemije. Gradivo je namenjeno dijakom in študentom kot študijsko gradivo ter motivacija k samostojnem delu in učenju. Učiteljem je gradivo v pomoč pri podajanju novih vsebin, ponavljanju, utrjevanju in preverjanju znanja.
Ključne besede: osnove elektrotehnike, električni naboj, električni tok, elektrokemija, električna napetost, prevodniki, električna upornost, upor, električni vir, električna moč, enosmerna električna vezja, elektrostatika, električna sila, električno polje, dielektriki, kapacitivnost, kondenzator, kondenzatorska vezja, magnetizem, magnetna sila, magnetno polje, magnetna vezja, elektromagnetna indukcija, inducirana napetost, induktivnost, tuljava.
Predstavitev projekta:

V projektu so upoštevane pripombe, nasveti in sugestije uporabnikov, ki so v obstoječem gradivu našli dober pripomoček za učenje in poučevanje, pogrešajo pa nekatere elemente, ki bi pripomogli k še večji popolnosti e-gradiva in tako omogočili boljše razumevanje, boljšo predstavo in bolj popolno preverjanje znanja.

Obstoječa poglavja so dopolnjena z dodatnimi interaktivnimi elementi, animacijami, slikami in risbami, predvsem pa z dodatnimi nazornimi video in avdio posnetki poskusov. Že obstoječim in novim animacijam, enačbam in rešenim primerom so dodane nove funkcionalnosti, ki bodo pripomogle k lažji in bolj nazorni uporabi gradiva.

Projekt bo sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letu 2008 v okviru 3. ukrepa – Vseživljenjsko učenje znotraj druge prednostne naloge – Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje, podaktivnost 2.3.1.2 Izobraževanje izobraževalcev v Ro.

E-gradivo v celoti (oziroma posamezni sklopi) so uporabni pri naslednjih programih/predmetih oz. strokovnih modulih:

 • Srednje poklicno izobraževanje (SPI):
  • Elektrikar/Izdelava električnih tokokrogov, 136 ur
 • Srednje strokovno izobraževanje (SSI):
  • Elektrotehnik/Izdelava osnovnih vezij, 204 ur;
  • Tehnik mehatronike/Elektrotehnika v mehatroniki (Električni elementi v mehatroniki), 105 ur;
  • Tehnik elektronskih komunikacij/Enosmerni in izmenični tokokrogi, 204 ur;
  • ehnik računalništva/Elektrotehnika v računalništvu, 52 ur.
 • Višješolski študijski program (VŠP):
  • Elektroenergetika/Osnove elektrotehnike (elektrostatično polje, tokovno polje, električna vezja, magnetno polje in elektromagnetna indukcija), 24 ur;
  • Mehatronika/Osnove elektrotehnike (osnovni pojmi, osnovni zakoni električnih krogov, električno polje, magnetno polje), 16 ur.
Gradniki:
zaslonske slike1025205
tehnične skice82094
fotografije150103
animacije/simulacije150 min81 min
zvok150 min232 min
avdio-video posneteki105 min151 min
seminarji32
Vodja projekta in
skrbnik e-učbenika:
Srećko Simović, univ. dipl. inž. el.
Avtorji vsebin:
 • Srećko Simović, univ. dipl. inž. el.
 • izr. prof. ddr. Iztok Humar, univ. dipl. inž. el.
 • Zdravko Žalar, univ. dipl. inž. el.
 • izr. prof. dr. Anton Rafael Sinigoj, univ. dipl. inž. el.
 • Rado Logonder, univ. dipl. inž. el.
Ilustratorji:
 • Zdravko Žalar, univ. dipl. inž. el.
 • izr. prof. dr. Anton Rafael Sinigoj, univ. dipl. inž. el.
 • Uroš Simović, univ. dipl. inž. el.
Fotografa:
 • Srećko Simović, univ. dipl. inž. el.
 • Zdravko Žalar, univ. dipl. inž. el.
Tehnične risbe:
 • Zdravko Žalar, univ. dipl. inž. el.
 • izr. prof. dr. Anton Rafael Sinigoj, univ. dipl. inž. el.
 • Srećko Simović, univ. dipl. inž. el.
 • Rado Logonder, univ. dipl. inž. el.
 • izr. prof. ddr. Iztok Humar, univ. dipl. inž. el.
 • Uroš Simović, univ. dipl. inž. el.
Likovno-tehnični urednik:
 • Franci Lajovic, elektrotehnik
Notografa:
 • Uroš Simović, univ. dipl. inž. el.
 • Andrej Cafuta, dipl. inž. el.
Lektorica:
 • Dragica Debeljak, prof.
Partnerske institucije in
sodelavci pri projektu:
 • Šolski center Kranj: Srećko Simović, univ. dipl. inž. el.; Rado Logonder, univ. dipl. inž. el.; Jože Drenovec, univ. dipl. org., inž. ele.; Dragica Debeljak, prof.; Zdravko Žalar, univ. dipl. inž. el. (SŠTS Šiška).
 • Fakulteta za elekrotehniko, Univerza v Ljubljani: izr. prof. ddr. Iztok Humar, univ. dipl. inž. el.; izr. prof. dr. Anton Rafael Sinigoj, univ. dipl. inž. el; mag. Marko Papić, univ. dipl. inž. el.; dr. Jože Guna, univ. dipl. inž. el.; as. dr. Edi Bulić, univ. dipl. inž. el..
 • IT Niansis Franci Lajovic s. p.: Franci Lajovic, elektrotehnik; Uroš Simović, univ. dipl. inž. el.; Metka Avbelj Lajovic, ekonomski tehnik.
Recenzenta:
Konzulent:
 • Davorin Majkus, univ. dipl. inž. el. (CPI)
Skrbnik projekta:
 • dr. Borut Čampelj, univ. dipl. mat. (MŠŠ)
Založnik: Šolski center Kranj
Kataložni zapis: Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID=293848832
ISBN 978-961-93482-4-6 (html)
Leto izdaje (vnosa v katalog): 2018
Vlogi za potrditev e-učbenika
z recenzijami:
Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje
Strokovni svet RS za splošno izbraževanje
Sklepa o potrditvi e-učbenika: Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje
Strokovni svet RS za splošno izbraževanje