1.5.1 ELEKTRINA (Q)

KAZALO

   

 


1.5.1.2 Ioni

     
►  

Pozitivno ali negativno naelektrenim atomom (tudi molekulam) pravimo ioni.

 

HITRE POVEZAVE

Ioni (nivo 3)
Vezani in gibljivi nosilci elektrine
Električna nevtralnost snovi

 

SLIKA

Slika 1.5.1.2.1: Nastanek pozitivnega iona

 

SLIKA

Slika 1.5.1.2.2: Prosti in vezani nosilci elektrine v bakru

 
     
 
►  

Za ionizacijo atomov je potrebna določena energija v toplotni ali kemijski, svetlobni, ... obliki.

   
 

 

   
►  

Razlikujemo vezane in gibljive nosilce elektrine.

   
 

 

   
 
►  

Snovi so navzven praviloma električno nevtralne.

   
       
 

Preglednica 1.5.1.2.1: Nosilci elektrin

  Gibljivi nosilci Vezani nosilci
Elektroni medatomski
prostor kovin
elektronske
oble atomov
Ioni raztopine (elektroliti),
taline in ionizirani plini
trdne
snovi
Protoni izjemoma
(jedrske reakcije)
jedra
atomov