2.7.5 PRETVARJANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

KAZALO

   

 

 

2.7.5.2 Toplotno delo električnega toka

     
  Fizikalno bistvo toplotnega dela električnega toka  

HITRE POVEZAVE

Gostota električne moči
Odvajanje toplote
Gostota električnega toka

 

SLIKA

Slika 2.7.5.2.1: Vpliv toka na temperaturo snovi

 

SLIKA

Slika 2.7.5.2.2: Električni grelniki prostora

 

SLIKA

Slika 2.7.5.2.3: Električni grelnik spajkalnika

 

FOTOGRAFIJA

Foto 2.7.5.2.1: Hlajenje procesorja in transformatorja

 

SLIKA

Slika 2.7.5.2.4: Toplotni učinek toka v vodniku

 

SLIKA

Slika 2.7.5.2.5: Gostota toka v vodniku

 

ANIMACIJA

 
 
 
 
 
 
 
       
 

Že pri obravnavi električne upornosti smo omenili, da nosilci elektrine električnega toka pri napredovanju skozi snov (sl. 4.5.3), oddajo del svoje kinetične energije atomom snovi in tako snov grejejo.

   
       

Električni tok, ki teče skozi snov z določeno električno upornostjo, spreminja električno energijo v toplotno.

 

   
       
  Električni grelniki    
 

 

   
 

Uporovnim pretvornikom električne energije v toplotno pravimo električni uporovni grelniki.

 

   
       
 

Električne grelnike uporabljamo tako v gospodinjstvih kot v industriji. Izdelujemo jih iz uporovnih zlitin, ki najpogosteje temeljijo na niklju in kromu in so odporne proti visokim temperaturam. Primera njihovih praktičnih izvedb prikazujeta sliki 2.7.5.2.2 in 2.7.5.2.3.

   

 

 

   
 

Velikost toplotnega dela (Wk) neposredno v grelnikih je enaka velikosti opravljenega električnega dela (W), zato ga lahko računamo po že znanih enačbah za delo električnega toka.

   
       
 

Toplotna energija električnih grelnih teles pa s toplotnim tokom (prenosom nihanja z atoma na atom) odteka v hladnejšo snov (kovino, vodo, zrak, ...), ki obdaja grelno telo, tam dviga temperaturo in lahko opravlja neko koristno delo (sl.  2.7.5.1.3). Ker se na enak način toplota širi iz grelnika tudi v neželene smeri, torej tudi ob snovi in iz snovi, ki jo segrevamo, je izkoristek segrevanja lahko zelo različen.

   
       
Računanje toplotnega dela    
       
 

Pri fiziki smo se učili, da je toplotno delo W1t  enako spremembi toplotne energije snovi in da je ta premo sorazmerna s spremembo temperature ∆T, maso m in specifično toploto2snovi c:

   
       
 
 

Wt  =

c  · m

 · ∆T
(J, Ws) c(J/kgK);   m(kg);  ∆T(K)
   
      Enačba 2.7.5.2.1    
       
 

Pri znanih vrednostih specifičnih toplot snovi (preglednica 2.7.5.1.1) lahko torej izračunamo opravljeno ali potrebno toplotno delo ter na osnovi tega in izkoristka pretvorbe opravljeno ali potrebno električno delo.

   
       
 

Preglednica 2.7.5.2:  Specifične toplote snovi

   
       
 
Snov c(J/kgK)
zlato 130
platina 134
kositer 230
srebro 234
baker 381
nikelj 452
jeklo 460
silicij 741
aluminij 896
granit 790
steklo 840
zrak 1000
led (−10 °C) 2220
voda 4190
   
       

Primer 2.7.5.1.1:

   
       

Primer 2.7.5.1.2:

   
       

Primer 2.7.5.1.3:

   
       

Primer 2.7.5.1.4:

   
       
       
  Škodljivo toplotno delo električnega toka    
       
 

Električni tok pa pogosto opravlja tudi škodljivo toplotno delo. Segreva vodnike električnih instalacij, navitja elektromotorjev in transformatorjev ter najrazličnejše elektronske elemente (upore, tranzistorje, procesorje, ... ), jih ogroža z visokimi temperaturami, z opravljenim delom pa povzroča izgube električne energije.

   
       

Močno obremenjene elektromotorje, transformatorje, tranzistorje, procesorje, ... varujemo pred previsokimi temperaturami tudi z intenzivnim odvajanjem proizvedene toplote s hladilnimi rebri (foto 2.7.5.2.1) ali z vsiljenim pretokom hladilnega sredstva (zraka, olja, ... ). Toda če želimo neželene toplotne učinke res obvladati, jih moramo omejevati že pri samem nastajanju. Zato poglejmo, od česa je odvisen toplotni učinek toka v vodniku.

   
       
  Odvisnost električnega toplotnega dela v vodnikih    
       

Poskus 2.7.5.2.1:

   
       
 

Ker skozi oba vodnika teče isti tok, lahko sklepamo, da je pri isti jakosti toka toplotni učinek večji v vodniku z manjšim prerezom, ali:

   
       
Toplotni učinek toka v vodniku je odvisen od jakosti toka na enoto prereza vodnika.  

Jakost toka na enoto prereza imenujemo gostota toka (J, sl. 2.7.5.2.5).

 

   
       
 

Gostota toka je pomembna električna količina za uporabo in obvladovanje toplotnih učinkov električnega toka. Računamo jo po enačbi:

   
       
 
 

J  =

I

 A
(A/m2) I(A);   A(m2)
   
       

Primer 2.7.5.2.5:

 
     

   
 

1 V toplotni tehniki označujemo količino toplote in toplotno delo s Q

2 Toplota (delo), ki je potrebna, da se 1 kg snovi segreje za 1 K