5.1.4 MAGNETNI KROG

KAZALO

   

 

 

5.1.4.1 Zračna reža v magnetnem krogu

   

 

Neprimerno večji pomen kot Ohmov zakon pa imata v magnetnih krogih zakon vozlišča magnetnega pretoka in zakon magnetne napetostne zanke. Primeri magnetnih krogov, v katerih omenjeni zakonitosti prideta do izraza, so npr. večji transformatorji ter rotacijski električni stroji (slika 5.1.4.1.1a in slika 5.1.4.1.1b). Pri prvih imamo primer deljenja magnetnega pretoka v feromagnetnem jedru, v drugih pa sklenitev magnetnega pretoka tudi prek zračnih rež in s tem razporeditev magnetne napetosti na feromagnetno jedro in zračni reži. Zaradi veliko večje magnetne upornosti zraka od feromagnetnega jedra je, kot se bomo tudi prepričali z računi, v takih primerih pretežni del razpoložljive magnetne napetosti potreben za razprostiranje magnetnega pretoka skozi zračne reže.

HITRE POVEZAVE

Enačba 5.1.4.1.1

 

SLIKA

Slika 5.1.4.1.1: Zakona magnetnih tokov in napetosti

 

SLIKA

Slika 5.1.4.1.2: Magnetni krog z zračno režo

 

ANIMACIJA

Animacija 5.1.4.1.1: Magnetni krog z zračno režo

 
 
       
Primer 5.1.4.1.1:

       
 

Iz primera je razvidno, da je, kot smo napovedali, skoraj celotna magnetna napetost potrebna za magnetni pretok skozi zračno režo. Zato pri velikih relativnih permeabilnostih feromagnetnih jeder, če ni potrebno posebno natančno računati, lahko padec magnetne napetosti na feromagnetnem jedru (magnetnem vodniku) zanemarimo, kar računanje močno poenostavi. Za tak primer velja:

   
       
  Θ = I · N Θzr             oziroma      
       
 
ΘHzr · lzr 
(A)         H(A/m);     l(m)
 

Enačba 5.1.4.1.1

     
       
 

Podobno velja za električni tokokrog v primeru, ko zanemarimo električno upornost vodnikov. Lahko tudi rečemo, da ima zračna reža v magnetnem krogu s feromagnetnim jedrom vlogo »porabnika«, feromagnetno jedro pa vlogo vodnikov magnetnega pretoka.