Vzporedna vezava linearnih bremen. Druga možnost združevanja bremen v sestavljeno je vzporedno povezavanje bremen: da njihove prve priključke povežemo v eno, njihove druge priključke pa v drugo spojišče (slika 9).


Slika 9. Vzporedna vezava bremen in njena nadomestna prevodnost.

Ko takšen niz bremen priključimo na vir, imajo vsa bremena isto napetost U, ta pa s prevodnostmi Gk (upornostmi Rk) določa tudi toke Ik = GkU skozi njih. Združen tok I vzporednega niza je enak vsoti delnih tokov:

 

Zadnji izraz ponuja vpeljavo nadomestne električne prevodnosti Gnad. = I / U:

 

Nadomestna prevodnost vzporedne vezave bremen je enaka vsoti prevodnosti posameznih bremen. Nizu vzporednih uporov moremo prirediti nadomestni upor s prevodnostjo Gnad.. Glede na prakso, da se uporom pogosteje navajajo njihove upornosti kot pa prevodnosti, bosta koristni še formuli za nadomestni upornosti dveh in treh vzporedno vezanih uporov:

 

 

Zgled 24-6. Tri 12-voltne žarnice z močmi 3, 6 in 12 W vežemo vzporedno na idealni napetostni vir napetosti 12 V. Kolikšni so toki skozi svetilke, kolikšen je skupni tok in kolikšna je nadomestna električna upornost niza svetilk? Þ Toki posameznih svetilk so po vrsti 0,25 A, 0,5 A in 1 A, združen tok pa je 1,75 A. Od tu sledi nadomestna upornost, ki je 12 V / 1,75 A @ 6,86 W. Uberimo še drugo pot! Določimo upornosti svetilk; po vrsti so 48 W, 24 W in 12 W. Te vstavimo v enačbi:

 

Vzporedno vezavo bremen imenujemo tudi delilnik toka ali tokovni delilnik; delitveno razmerje razdeljenih tokov je enako razmerju prevodnosti vej: