Razširitev merilnega območja ampermetra. Merjenje velikih tokov more biti problem, če ni na voljo merilnika, ki bi to zmogel. Takrat si pomagamo z razpoložljivim A-m in njemu vzporednim souporom (slika 10).


Slika 10. Soupor razširi merilno območje ampermetra.

Vzemimo primer A-m, ki more v najvišjem merilnem območju meriti toke do vrednosti I0 in ima notranjo upornost R0, iščemo pa vrednost upornosti Rs soupora, da bo možno meriti toke do vrednosti I1, in sicer tako, da bo pri tolikšnem toku odklon instrumenta največji; tolikšen bo, če bo za iskano upornost Rs veljalo:

 

Pri tako dopolnjenem instrumentu je potrebno odčitek z ampermetra množiti s korekcijskim faktorjem I1 / I0.
 

Zgled 24-7. A-m ima v merilnem območju do 10 A upornost 0,2 W, želimo pa meriti toke do 50 A. Izračunajmo upornost soupora in jakost merjenega toka, če kaže instrument 7,5 A! Þ Vrednost upornosti sopora dobimo iz enačbe

Ko bo tok skozi instrument 7,5 A, bo merjeni tok imel vrednost, ki bo za faktor

večji, torej bo enak 37,5 A.