Vektor gostote električnega pretoka. Nespremenljivost zmnožka absolutne dielektričnosti in poljske jakosti (tako pred kot po vnosu izolacijskega lističa v kondenzator) nagovarja, da bi njega sprejeli za, k poljski jakosti, pridruženo količino električnega polja. Ta količina ima v splošnem vektorski značaj in jo imenujemo vektor gostote električnega pretoka D; v dielektrikih ga določa zmnožek dielektričnosti e  = ere0 dielektrične snovi in vektorja poljske jakosti E v njej:

 

Če se vrnemo s tem spet k ploščnemu kondenzatorju, v katerem je električno polje usmerjeno vzdolž osi X, dobimo pomenljivo zvezo (slika 2):


Slika 2.
Vektorja električnega polja v izolantu.

 

da je komponenta Dx vektorja gostote električnega pretoka D številsko enaka gostoti ploskovno porazdeljenega prostega naboja na plošči, vstran od katere je usmerjen vektor električne poljske jakosti.