Gostota električnega pretoka tik ob prevodniku. Spomnimo se podobnega naslova: poljska jakost tik ob površini prevodnika. Ugotovili smo! Normalna komponenta En poljske jakosti tik ob prevodniku, ki ga je takrat obkrožal še prazen prostor dielektričnosti e0, je bila: En = s / e0. Torej, če bo imel izolant ob naelektrenem prevodniku relativno dielektričnost er, bo jakost električnega polja v izolantu, tik ob prevodniku, zmanjšana za faktor er, kar pomeni, da bo takrat En = s / ere0 (slika 3).


Slika 3.
Izsek površine prevodnega telesa, ki je obdan z izolantom dielektričnosti
ε.

Vektorju jakosti v izolantu se sedaj pridružuje še vektor gostote pretoka, D = ere0E, katerega normalno komponento Dn tik ob prevodniku določa produkt dielektričnosti izolanta in jakosti polja,

 To kar smo ugotovili pri polju ploščnega kondenzatorja, velja tudi nasploh: normalna komponenta vektorja gostote električnega pretoka tik ob površini prevodnega telesa je enaka gostoti ploskovno porazdeljene proste elektrine na tistem mestu.