Sestavljena vezava kondenzatorjev. Sestavljena vezava je tista, ki združuje vzporedno in zaporedno vezane kondenzatorje. Izhodišči analize takega vezja sta zakon sklenjene zanke in zakon o ohranitvi elektrine.

Zgled 5. V sestavljeno vezje povežemo šest kondenzatorjev s kapacitivnostmi C1 = 1 nF, C2 = 2 nF, C3 = 3 nF, C4 = 4 nF, C5 = 5 nF in C6 = 6 nF in vir napetosti U = 14 V (slika 9).


Slika 9.
Kondenzatorsko vezje in njemu prirejeno delno poenostavljeno vezje.

 Določimo naboje in napetosti kondenzatorjev! Þ Najprej združimo prva dva v C12 = 3 nF, naslednje tri pa v C345 = 12 nF; zadnji je že sam. Nato jih kot zaporedne združimo v enega:

Naboj, ki bo stekel skozi vir, bo: Q = Cnad. U = 24 nC. Velja: Q12 = Q345 = Q6 = Q in U1 = U2 = U12, ter U3 = U4 = U5 = U345. Napetosti in naboji na kondenzatorjih so: