Generator harmonične napetosti.  Še vedno smo pri linearnem generatorju! Če zagotovimo, da bo horizontalna hitrost palice sledila harmonični funkciji, bo harmonična tudi napetost med vodiloma. To dosežemo z dolgim drogom, ki povezuje vrteče kolo s palico, da se ta potem giba harmonično v desno in levo (slika 11).[1]


Slika 11.
Linearni generator kot vir harmonične napetosti.

Horizontalna komponenta vx hitrosti v sledi v tem slučaju harmonični funkciji, vx = vm sin(wt + a), kjer pomeni vm amplitudo oziroma maksimalno vrednost hitrosti, w kotno frekvenco kolesa, a pa njegov začetni kót v trenutku t = 0 s. Napetost linearnega vira bo tokrat harmonična; med A in B jo bo določala funkcija uAB = vxBl = vmBl sin(wt + a) = Um sin(wt + a), Um = vmBl pa bo njena amplituda. V nadaljevanju moremo napravi med A in B prirediti vir harmonične napetosti ug = ug(t) = Um sin(wt + a).

 

Ciklični generator.  Zanimivejši od linearnega je ciklični generator; pri njem vodili linearnega generatorja zamenjujeta obroča, znotaj katerih drsi vodnik s kotno hitrostjo w (slika 12).


Slika 12.
Induciranje napetosti med obročema, postavljenima v magnetno polje B, znotraj katerih drsi krožeča palica.

Za inducirano napetost med koncema palice oziroma obročema je pomembna le komponenta vx vektorja obodne hitrosti v; pri obročih polmeru a je vx = wa sin(wt + a). Električno napetost med njima bo tokrat določal zapis uAB = vxBl = waBl sin(wt + a).[2]


 

[1] Da bo vzdolžno gibanje harmonično, mora biti dolžina droga veliko večja od radija kolesa.

[2] Ta način induciranja najdemo v določenih izmeničnih in tudi enosmernih strojih.