6. ELEKTROMAGNETNA INDUKCIJA

KAZALO

   

 

6.3 ENERGIJA MAGNETNEGA POLJA (Wm) 

     
 

Poskusi pri obravnavi magnetnega polja so nas prepričali, da je tudi v magnetnem polju shranjena določena energija. Najenostavneje bo, če poskušamo določiti celotno energijo magnetnega polja zračne tuljave s konstantno induktivnostjo L.

 

HITRE POVEZAVE

Magnetna energija

 

SLIKA

Slika 6.3.1: Delo izgrajevanja magnetnega polja

 

SLIKA

Slika 6.3.2: Električni tok in magnetni sklep

 

SLIKA

Slika 6.3.3: Električni tok, magnetni sklep in energija magnetnega polja

 

PREVERI ZNANJE

Reši računsko nalogo

 
       
       
 

V magnetnem polju tuljave shranjena energija Wm je enaka delu izgrajevanja polja W (sl. 6.3.1). To delo je premo sorazmerno s tokom I, ki ustvarja magnetno polje, in ustvarjenim magnetnim sklepom Ψ. Pri določanju tega dela moramo upoštevati, da delo W ni bilo opravljeno pri konstantnem magnetnem sklepu, saj ta narašča premo sorazmerno s tokom skozi tuljavo (sl. 6.3.2).

   
       
 

Zaradi lažjega razumevanja si delo izgradnje magnetnega polja zamislimo kot vsoto del ΔW z majhnimi koraki ΔΨ pri konstantnem toku Ik na način, kot ga prikazuje sl. 6.3.3. Za vsak tak korak velja enačba ΔWk = Ik · ΔΨ, delo celotne izgradnje magnetnega polja pa je enako vsoti del posameznih korakov. Čim manjši so koraki, tem bližje smo linearnemu naraščanju magnetnega sklepa in dejanski odvisnosti energije magnetnega polja.

   
       
 
►  

Energija magnetnega polja tuljave je določena s površino nad grafom magnetnega sklepa tuljave.

 
       
 
 
Wm=
Ψ · I

2
 (J)       Ψ(Wb);  I(A)    ali               
   
  Enačba 6.3.1    
       
 

Magnetnega sklepa tuljave praviloma ne poznamo. Na osnovi enačbe L = Ψ / I oziroma Ψ = I ·L zato izvedimo novo enačbo:

   
       
 
 
Wm=
L · I2

2
(J)       L(H);  I(A)               
   
  Enačba 6.3.2    
       
 
►  

Energija magnetnega polja tuljave je premo sorazmerna z induktivnostjo tuljave in kvadratom toka v ovojih tuljave.

 
       
       

Primer 6.3.1:

 
       
 

Energija, shranjena v magnetnem polju tuljave, je praviloma veliko večja od energije v električnem polju kondenzatorja. Še posebej to velja za navitja električnih strojev, saj je prehodna oblika med električno in mehansko energijo energija magnetnega polja. In še ena pomembna zanimivost je: Zgrajeno električno polje v idealnih razmerah ne potrebuje vzdrževanja, med tem ko magnetno polje brez toka usahne