1.4 FIZIKALNE KOLIČINE (VELIČINE)

KAZALO

   

 

 

1.4.3 PRETVORNIKI MERSKIH ŠTEVIL IN ENOT

     
 

V tehniki imamo pogosto opravka tudi z zelo velikimi in majhnimi vrednostmi fizikalnih količin. V takih primerih je praktično uporabiti večje ali manjše dekadne enote, kot so kilometer, miliamper, gigaherc, ... (pregl 1.4.3.1). Zapisi fizikalnih količin s takimi enotami so krajši in enostavnejši ter omogočajo lažje računanje in pomnjenje.

 

HITRE POVEZAVE

Dekadne merske enote
Računanje z dekadnimi enotami

 

ANIMACIJA

Animacija 1.4.3.1: Pravila računanja s potencami

 

ANIMACIJA

Animacija 1.4.3.2: Zapis števila s potenčnim faktorjem 10n

 

REŠENI PRIMERI

Rešeni primeri

 

PREVERI ZNANJE

Vprašanja z enim odgovorom

Vprašanja z več odgovori

Sestavi pravilno zaporedje
Določi dvojice
Reši računsko nalogo

 
       
 

Preglednica 1.4.3.1: Praktični zapis vrednosti fizikalnih količin 

Velikost fizikalne količine Praktični zapis
(glej preglednico dekadnih pretvornikov)
163.000 m 163 km
600.000.000 W 600 MW
0,002 A 2 mA
0,000.005 s 5 µs
20.000.000.000 Hz 20 GHz
0,000.000.0047 F 47 nF
   
 

 

   
 

Pretvorni faktorji med dekadnimi enotami so dekadna števila 10, 100, 1000, … ali njihove recipročne vrednosti 1/10, 1/100, 1/1000, 1/1.000.000, ... Računanje s takimi pretvornimi faktorji si poenostavimo, če jih zapišemo v obliki potence z osnovo 10: 100 = 102, 1000 = 103, 1/100 = 10-2, 1/1000 = 10-3, ...

   
       
 
►  

Pretvorniki merskih števil in dekadnih enot so potence 10n (n = 0, 1, 2, 3, ... , -1, -2, -3, ... ).

 
       
 

Najpogostejši pretvorniki s predponami nekaterih dekadnih enot so prikazani v preglednici 1.4.3.2.

   
       
 

Preglednica 1.4.3.2: Dekadni pretvorniki in predpone
 
Pretvorni faktor Potenčni zapis
pretvornika
Naziv
predpone enote
Oznaka
predpone
Enota s
predpono
1000.000.000 109 giga- G GHz
1000.000 106 mega- M MJ
1000 103 kilo- k kV
1 100 / / /
1/10 10-1 deci- d dkg
1/100 10-2 centi- c cm
1/1000 10-3 mili- m mA
1/1000.000 10-6 mikro- µ µV
1/1000.000.000 10-9 nano- n nF
1/1000.000.000.000 10-12 piko- p pF

   
       
 

Praktično uporabo potenčne oblike dekadnih pretvornikov si najprej oglejmo na najbolj pogosto uporabljani fizikalni količini v praksi, dolžini (pregl. 1.4.3.3). Ker je osnovna enota za dolžino meter (m), bomo pri računskih nalogah najpogosteje uporabljali dolžinske pretvornike, ki so v tabeli natisnjeni krepko.

   
       
 

Preglednica 1.4.3.3: Dekadni pretvorniki dolžinskih enot sistema SI
 

 

Najpogostejše dolžinske enote sistema SI

Ime enote µm mm cm dm m km
mikrometer 1     10-3     10-6  
                 
                 
milimeter 103     1 10-1 10-2 10-3 10-6
centimeter =       10 1 10-1 10-2 10-5
decimeter =       102 10 1 10-1 10-4
meter = 106     103 102

10

1 10-3
kilometer =       106 105 104 103 1
   
       
 

Osvežimo še osnovno znanje računanja s potencami z enako osnovo. To znanje bomo pri računanju električnih količin potrebovali najprej in tudi najbolj pogosto. Drugo znanje matematike bomo priklicali iz spomina sproti, ko ga bomo rabili.

   
       
       
 

1.4.3.1 Matematični simboli in žepni računalnik