1.5.1 ELEKTRINA (Q)

KAZALO

   

 

 

1.5.1.2 Ioni

     
 

Če električno nevtralni atom iz kakršnihkoli razlogov izgubi enega ali več elektronov, prevlada pozitivna elektrina jedra nad elektrino preostalih elektronov. Tako okrnjen atom postane glede na okolico nosilec pozitivne elektrine (pozitivno naelektren). Če atom pridobi enega ali več elektronov, je učinek obraten.

 

HITRE POVEZAVE

Ioni
Prevodniki in izolanti

 

SLIKA

Slika 1.5.1.2.1: Nastanek pozitivnega iona

 

SLIKA

Slika 1.5.1.2.2: Prosti in vezani nosilci elektrine v bakru

 

ANIMACIJA

Animacija 1.5.1.2.1: Prosti in vezani nosilci elektrin

 
       
►  

Pozitivno ali negativno naelektrenim atomom (tudi molekulam) pravimo ioni.

►  

Pojavu nastajanja ionov pravimo ionizacija.

 

 
       
 

Za ionizacijo atomov je potrebna določena energija v toplotni, kemijski, električni, svetlobni, ... obliki (sl. 1.5.1.2.1).

   
       

Vsaka snov je atomska tvorba, to pomeni, da je poljubna snov v bistvu prepojena z elektriko v obliki vezanih in gibljivih nosilcev elektrine (sl. 1.5.1.2.2). Z ionizacijo sproščeni elektroni ostanejo najpogosteje v snovi, katere atomi so ionizirani, zato se ravnotežje med pozitivno in negativno elektrino snovi z ionizacijo praviloma ne poruši.

   
       
 
►  

Snovi so navzven praviloma električno nevtralne.

►  

Razlikujemo vezane in gibljive nosilce elektrine.

 

 
       
 

Nekaterim snovem, npr. kovinam, zadostuje za ionizacijo njihovih atomov zelo malo energije. Zato je večina njihovih atomov ioniziranih že zaradi toplotne energije atomov, njihovi sproščeni elektroni pa kot da »prosto tavajo« v medatomskem prostoru kovine. Pri drugih snoveh, kot so steklo, keramika, plastika, ... pa je za ionizacijo treba zelo veliko energije, zaradi česar praktično nimajo ioniziranih atomov in ne prostih elektronov.

   
       
 

Postopoma bomo spoznali, da je elektrina na nek način vzrok vseh električnih pojavov in učinkov. Zato je pomembno, da se, poleg s prisotnostjo elektrine v vsaki snovi, seznanimo tudi z gibljivostjo njenih nosilcev (preglednica 1.5.1.2.1).

   
       
 

Preglednica 1.5.1.2.1: Nosilci elektrin

  Gibljivi nosilci Vezani nosilci
Elektroni medatomski
prostor kovin
elektronske
oble atomov
Ioni raztopine (elektroliti),
taline in ionizirani plini
trdne
snovi
Protoni izjemoma
(jedrske reakcije)
jedra
atomov