4.1 ELEKTRIČNO POLJE

KAZALO

   

 

4.1.1. POJEM IN LASTNOSTI ELEKTROSTATIČNEGA POLJA

     
 

S poskusom lahko ugotovimo:

   

HITRE POVEZAVE

Poskus

Smer električnega polja
Silnice električnega polja

Oblika in položaj naelektrinih teles

Krmiljenje elektronskega žarka

 

SLIKA

Slika 4.1.1.1.: Sila na elektrino v električnem polju

 

SLIKA

Slika 4.1.1.2.: Naelektrena krogla ali vodnik

 

SLIKA

Slika 4.1.1.3.: Naelektrena vzporedna vodnika

 
       
 
V prostoru okrog naelektrenih teles delujejo na druge elektrine električne sile.
Prostoru, v katerem na elektrine delujejo električne sile, pravimo električno polje.  
►  

Izvor elektrostatičnega polja je statična elektrina.

 

 
       
 

Poznati električno polje pomeni poznati smer in velikost električnih sil v poljubni točki električnega polja ob znani velikosti poskusne elektrine.

   
       
       
Silnice električnega polja    
     
 
Črte, ki nakazujejo smer delovanja električnih sil, imenujemo silnice električnega polja (sl. 4.1.1.1 a in b).
Smer električnih silnic je določena s silo na pozitivno elektrino.  
Negativna elektrina se v električnem polju giblje v obratni smeri silnic (sl. 4.1.1.1.b).  
Električne silnice izhajajo iz prevodnih, naelektrenih površin ali na njih končujejo pod pravim kotom.  

Električne silnice izhajajo iz površine pozitivno naelektrenih teles in se končajo na površini negativno naelektrenih teles.

 
►  

Oblika in potek silnic električnega polja sta odvisna od oblike in medsebojnega položaja naelektrenih teles − elektrod.

 

 
       
       
  Namensko oblikovanje silnic električnega polja    
       
 

Možnost vpliva na obliko silnic in s tem vodenja gibljivih elektrin po vnaprej določenih poteh, uporabljamo npr. pri oblikovanju in krmiljenju elektronskega žarka osciloskopov, elektronskih mikroskopih, .