4 Elektrostatični pojavi in učinki

KAZALO

   

 

4.2 KAPACITIVNOST (C)

     

V poljubnem primeru električne napetosti med prevodnima telesoma, npr. med električnima vodnikoma, vodnikom in zemljo ali ohišjem, med kovinskima ploščama ali elektrodama in podobno (slika 4.2.1), sta telesi naelektreni. Za elektrotehniško prakso je za te in podobne primere pomembno, koliko elektrine sprejme prevodno telo pod vplivom določene napetosti, ali, kolikšna je kapacitivnost1 telesa.

 

HITRE POVEZAVE

Kapacitivnost

Farad

 

SLIKA

Slika 4.2.1: Kapacitivnost (C)

 

REŠENI PRIMERI

Rešeni primeri
 

PREVERI ZNANJE

Vprašanja z enim odgovorom

Vprašanja z več odgovori

Reši računsko nalogo

Sestavi enačbo

 
       
 
►  

Lastnosti električno prevodnih teles, da pod vplivom električne napetosti sprejmejo elektrino, pravimo kapacitivnost.

Merilo kapacitivnosti električno prevodnih teles je elektrina na enoto napetosti, ki je povzročila naelektrenje  

 
       
 
C ≡ 
Q

U

      

C

V
 = farad
 = F          Q(C); U(V)  
 

     Enačba 4.2.1

       
   
►  

Osnovna enota za kapacitivnost je farad2 (F).

Prevodni telesi imata kapacitivnost 1 F, če pod vplivom napetosti 1 V sprejmeta elektrino 1 C.  

     
 

Farad je zelo velika enota. V elektrotehniki in v naravi ni tako velikih kapacitivnosti, da bi jih morali meriti s faradi, zato so v uporabi le manjše enote, in sicer µF (1 mikrofarad = 10-6 F), nF (1 nanofarad = 10-9 F) in pF (1 pikofarad = 10-12 F).

 
     
Primer 4.2.1:

     
Primer 4.2.2:

     
  4.2.1 ELEKTRIČNI KONDENZATOR
4.2.2 KAPACITIVNOST VEZAV KONDENZATORJEV
 
   
 

1 capacitas, lat. = zmogljivost sprejeti kaj

2 Faraday, angleški fizik in kemik