5.1.3 SNOV V MAGNETNEM POLJU

KAZALO

   

 


5.1.3.3 Dovzetnost prostora in snovi za magnetni pretok

   
►  

Gostoti magnetnega pretoka, ki jo v prostoru oziroma snovi ustvari magnetna poljska jakost 1 A/m, pravimo permeabilnost1 snovi oziroma prostora.

Oznaka permeabilosti je µ2, enota za merjenje pa Vs/Am.  

HITRE POVEZAVE

Magnetne lastnosti snovi

Magnetna poljska jakost 1 A/m

Večja ali manjša

Obdamo s kletko

 

SLIKA

Slika 5.1.3.3.1: Vodenje magnetnega pretoka

 
 
       
 
B
µ · H
Wb

m2
            µ(Wb/m2);   H(A/m)
     
       
 

Za lažjo medsebojno primerjavo magnetnih lastnosti snovi je določena permeabilnost praznega prostora μ0 in primerjalni faktor oziroma relativna permeabilnost snovi μr:

   
       
 
µ
μr · μ0
Vs

Am
       μ0(Vs/Am); μr = število (faktor) brez dimenzij
     
       
 
μ01,257 · 10-6
Vs

Am
 
   
       
 
►  

Faktor relativne permeabilnosti pove, kolikokrat je permeabilnost snovi večja ali manjša od permeabilnosti praznega prostora.

 
       
 

Gostoto magnetnega pretoka v magnetni snovi lahko potem zapišemo v obliki:

   
       
 
B
μr · μ0 · H 
Wb

m2
           μ0(Wb/Am); H(A/m)
     
       
 

Preglednica 5.1.3.3.1:  Relativne permeabilnosi

Relativna permeabilnost snovi μr
 Neferomagnetne     Feromagnetne   
 ≈ 1  tudi več kot
1.000.000 
   
       
 
►  

Neferomagnetne snovi so za magnetni pretok dovzetne praktično enako kot prazen prostor.

Feromagnetne snovi so tudi več kot 1.000.000-krat bolj dovzetne za magnetni pretok kot prazen prostor oziroma neferomagnetne snovi!

 

 
       
 

Feromagnetne snovi zaradi velike dovzetnosti (»prehodnosti«) za magnetni pretok uporabljamo kot »vodnike« magnetnega pretoka. Neferomagnetne snovi predstavljajo, v primerjavi z neferomagnetnimi snovmi, veliko magnetno upornost.

   
       
 
►  

Prostor zaščitimo pred magnetnim poljem tako, da ga obdamo s kletko iz feromagnetne snovi.

 
       

1 permeabilis, permeare, lat.= prehoden

2 mi, mala črka grške abecede